SIMAL

3 기계들

중고 , 슬롯 모티싱 기계들, 프레임 프레스들

이름
위치
입찰 수량
현재 입찰
마감 시간
SIMAL S 2000 CNC CNC Milling Boring Machine
SIMAL S 2000 CNC CNC Milling Boring Machine
Villacañas
500€
03-27-2019 13:48
1  입찰
27
프레임 프레스 SIMAL Hydraulic
프레임 프레스 SIMAL Hydraulic
Villacañas
360€
03-27-2019 11:56
0  입찰들
27
SIMAL S.87 Slot Mortiser and Drilling Machine
SIMAL S.87 Slot Mortiser and Drilling Machine
Cerea (VR)
280€
03-26-2019 12:07
0  입찰들
26